MENU

Kawasan Kajian

Bil

Mukim

Keluasan

Hektar

%

1.

Hulu Berang

32,155.90

8.30

2.

Hulu Telemong

24,032.30

6.20

3.

Hulu Terengganu

264,025.60

68.14

4.

Jenagor

12,727.00

3.30

5.

Kuala Berang

7,127.70

1.84

6.

Kuala Telemong

5,197.80

1.34

7.

Penghulu Diman

16,336.40

4.22

8.

Tanggul

6,897.90

1.80

9.

Tersat

18,968.00

4.90

Jumlah

387,462.60

100.00